അൽ മദ്റസതുൽ ഇസ്‌ലാമിയ്യ

ചേന്ദമംഗല്ലൂർ, എടയൂർ എന്നിവിടങ്ങൾ അൽ മദ്രസതുൽ ഇസ്‌ലാമിയ്യ എന്ന പേരിൽ മദ്രസകൾ ആരംഭിച്ചു.