എസ്.ഐ.ഒ കേരള

1983 എസ്.ഐ.ഒ കേരള ഘടകം പ്രവര്‍ത്തനമാരംഭിച്ചു. പി.എ. അബ്ദുല്‍ ഹകീം ആയിരുന്നു പ്രഥമ പ്രസിഡന്റ്.