എസ്.ഐ.ഒ ബാലസംഘം

വിദ്യാർഥികൾക്കായി എസ്.ഐ.ഒ വിന് കീഴിൽ മലർവാടി ബാലസംഘം പ്രവർത്തനമാരംഭിച്ചു.