ഏഴാം സംസ്ഥാന സമ്മേളനം

1957 ഡിസംബര്‍ 28,29 തിയ്യതികളില്‍ ഏഴാം സംസ്ഥാന സമ്മേളനം ആലുവയില്‍ നടന്നു.