കെ.സി.അബ്ദുല്ല മൗലവി അമീർ (1984-1990)

കെ.സി.അബ്ദുല്ല മൗലവി അമീർ സ്ഥാനത്തേക്ക് വീണ്ടും തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടു.
(1984-1990)