കെ.സി.അബ്ദുല്ല മൗലവി അമീർ

കെ.സി.അബ്ദുല്ല മൗലവി വീണ്ടും അമീർ സ്ഥാനത്തേക്ക് (1979 — 1982)