പ്രബോധനം മുഖപത്രം

1949 ആഗസ്ത് 1 ന് ജമാഅത്തെ ഇസ്‌ലാമി മുഖപത്രമായി പ്രബോധനം പ്രതിപക്ഷപത്രം പുറത്തിറങ്ങി. ആദ്യത്തെ 1500 കോപ്പി തിരൂരിലെ ജമാലിയ്യ പ്രസില്‍ നിന്നാണ് അച്ചടിച്ചത്.