മലർവാടി മാസിക

1980 നവംബറില്‍ മലര്‍വാടി മാസിക കൊച്ചിയില്‍ നിന്നും പ്രസിദ്ധീകരണം ആരംഭിച്ചു. 1986 മുതല്‍ തൃശൂരില്‍ നിന്നും 2002 മുതല്‍ കോഴിക്കോട്ട് ഇസ്‌ലാമിക് സര്‍വ്വീസ് ട്രസ്റ്റിന് കീഴിലുമായി പ്രസിദ്ധീകരണം തുടരുന്നു.