വാടാനപ്പള്ളി ഓർഫനേജ്

മധ്യകേരളത്തിലെ പ്രമുഖ ഇസ്‌ലാമിക സ്ഥാപനമാണ് വാടാനപ്പള്ളി ഇസ്‌ലാമിയ കോളേജ്. തൃശൂര്‍ ജില്ലയിലെ വാടാനപ്പള്ളിയില്‍ പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്നു. വാടാനപ്പള്ളി ഓര്‍ഫനേജ് കമ്മിറ്റി എന്ന ട്രസ്‌റാണ് സ്ഥാപനം നടത്തുന്നത്. 1977 ൽ പ്രാഥമിക മദ്രസ്സയായി തുടങ്ങിയ സ്ഥാപനത്തിന് ഇപ്പോൾ സെക്കന്ററി മദ്‌റസഃകള്‍, പള്ളി, ഓഫ്‌സെറ്റ് പ്രിന്റിംഗ് പ്രസ്സ്, ആശുപത്രി തുടങ്ങിയവയും ട്രസ്‌റിനു കീഴില്‍ പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്നുണ്ട്.