ടീൻ ഇന്ത്യ

കൗമാരപ്രായക്കാര്‍ക്ക് വേണ്ടിയുള്ള സംഘടനയായ ടീന്‍ ഇന്ത്യ നിലിവില്‍ വന്നു. തലശ്ശേരിയില്‍ വെച്ചായിരുന്നു പ്രഖ്യാപനം. 2001 മുതൽ എസ്.ഐ.ഒ ടീൻസ് സർക്കിൾ എന്ന പേരിൽ പ്രവർത്തനമാരംഭിച്ചിരുന്നു.