ഡയലോഗ് സെൻറർ കേരള

1999 ല്‍ ആശയ സംവാദവേദിയായ ഡയലോഗ് സെന്റര് കേരള പ്രവര്‍ത്തനമാരംഭിച്ചു. ഡയറക്ടറായി ശൈഖ് മുഹമ്മദ് കാരകുന്നിനെ ചുമതലപ്പെടുത്തി.