പ്രബോധനം 60ാം വാർഷികം

പ്രബോധനം വാരികയുടെ അറുപതാം വാർഷിക സമ്മേളനം എടയൂരിൽ വെച്ച് നടന്നു. പ്രബോധനം 60ാം വാർഷികപ്പതിപ്പ് പുറത്തിറക്കി.