ബൈതുസ്സകാത്ത്

2000 വ്യവസ്ഥാപിതമായ രീതിയില്‍ അര്‍ഹരായ ആളുകള്‍ക്ക് സകാത്തു വിഹിതം എത്തിക്കുന്നതില്‍ തല്‍പരരായ ദായകരെ ഉദ്ദേശിച്ച് 2000 ഒക്ടോബറില്‍ ജമാഅത്ത് കേരള ഘടകം സംസ്ഥാന തലത്തില്‍ രൂപം നല്‍കിയ ബൈത്തുസ്സകാത്ത്, കേരള 2005 ല്‍ ഒരു ചാരിറ്റബ്ള്‍ ട്രസ്‌റായി രജിസ്‌റര്‍ ചെയ്യുകയുണ്ടായി. കേരളീയരായ സകാത്ത് ദായകരില്‍നിന്നും വര്‍ഷം തോറും സമാഹരിക്കുന്ന സകാത്ത് വരുമാനം, സംസ്ഥാനത്തുടനീളം അര്‍ഹരായ വ്യക്തികള്‍ക്ക് വിതരണം ചെയ്തുവരുന്നു.