മാധ്യമം ആഴ്ചപ്പതിപ്പ്

1998 മാധ്യമം ആഴ്ചപ്പതിപ്പ് പ്രസിദ്ധീകരണം ആരംഭിച്ചു