വിദ്യാ കൗൺസിൽ ഫോർ എഡുക്കേഷൻ

വിദ്യാ കൗൺസിൽ ഫോർ എഡുക്കേഷൻ കേരളത്തിലെ രജിസ്ട്രർ ചെയ്ത 160 ലധികം വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളിലെ വിദ്യാഭ്യാസ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് നേതൃത്വം നൽകുന്നു. എൺപത് അൺ എയിഡഡ് സ്കൂളുകളും 64 സി.ബി.എസ്.ഇ സ്കൂളുകളും 16 സ്റ്റേറ്റ് സ്കൂളുകളും വിദ്യാ കൗൺസിലിന് കീഴിൽ ഉണ്ട്.