വെബ്സൈറ്റ് ആരംഭിച്ചു

ജമാഅത്തെ ഇസ്‌ലാമി കേരളയുടെ ഔദ്വോഗിക വെബ്സൈറ്റ് ആയി www.jihkerala.org എന്ന വെബ്സൈറ്റ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു.