ശരീഅത്ത് കാമ്പയിൻ

സംതൃപ്ത കുടുംബത്തിന് ഇസ്‌ലാമിക ശരീഅത്ത് ദേശീയ കാമ്പയിൻ
(April 24, 2017 — May 27, 2017O)