സമാധാനം മാനവികത കാമ്പയിൻ

2016 സമാധാനം മാനവികത ദേശീയ കാമ്പയിനിന്റെ ഭാഗമായി സെപ്തംബര്‍ 1 മുതല്‍ 15 വരെ സംസ്ഥാന തല പ്രചാരണ പരിപാടികള്‍ നടന്നു.പത്ര സമ്മേളനം, ഉദ്ഘാടന സമ്മേളനം, ടേബിള്‍ ടോക്ക്, പ്രാദേശിക സൗഹൃദ വേദികളുടെ രൂപീകരണം, ഓണം-ഈദ് സുഹൃദ് സംഗമം, സാഹാര്‍ദ്ധ സമ്മേളനം, സാഹോദര്യ സംഗമം, റണ്‍് ഫോര്‍ പീസ് ആന്റ് ഹ്യുമാനിറ്റി, സിമ്പോസിയം തുടങ്ങിയ പരിപാടികള്‍ നടന്നു.