സോളിഡാരിറ്റി പ്രഖ്യാപനം

സോളിഡാരിറ്റി യൂത്ത് മൂവ്മെന്റ് സംഘടനാ പ്രഖ്യാപനം കോഴിക്കോട് വെച്ച് നടന്നു.ഡോ. കൂട്ടില്‍ മുഹമ്മദലി ആയിരുന്നു പ്രഥമ പ്രസിഡന്റ്. http://solidarityym.org/