സോളിഡാരിറ്റി യൂത്ത് സ്പ്രിങ്

സോളിഡാരിറ്റി യൂത്ത് മൂവ് വെന്റ് പത്താം വാർഷിക സമ്മേളനമായ സോളിഡാരിറ്റി യൂത്ത് സ്പ്രിങ് കോഴിക്കോട്ട് വെച്ച് നടന്നു. സോളിഡാരിറ്റിയുള്ള കേരളത്തിന് 10 വയസ്സ് എന്നതായിരുന്നു മുദ്രാവാക്യം. ബ്രിട്ടീഷ് ആക്ടിവിസ്റ്റായ സൽമാ യാഖൂബ് ആയിരുന്നു മുഖ്യാതിഥി.